Apie programą

Projektas "Pirmoji praktika" yra vienas iš Vilniaus kooperacijos kolegijos švietėjiškų darbų, siekiant supažindinti jaunimą su darbu versle, paskatinti domėtis verslo organizavimu.

Prisijunkite prie programos

Jūsų slaptažodis:

Interaktyvi mokymo programa „Pirmoji praktika“ sukurta, vykdant Vilniaus kooperacijos kolegijos projektą „Neformalaus ugdymo metodikų taikymas vadybos ir verslo administravimo bei ekonomikos studijų krypčių dalykų dėstymui kolegijose“ (Nr. VP1-2.2- ŠMM-07-K-01-009) pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto “Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2- ŠMM-07-K priemonę “Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto partneriai: Panevežio kolegija ir Klaipedos verslo aukštoji mokykla.